SOCIJALNA ZAŠTITA

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim situacijama odnosno njihovo prevazilaženje. Socijalni radnik je prvi izvor informacija o načinu dolaska u dom i uslugama koje se pružaju. On je tu da pomogne u odluci kada i kako da postanete korisnik doma, da ublaži strahove i neizvesnost vezane za odvajanje od porodice i ustaljenog načina života. Socijalni radnik brine o zadovoljavanju svih potreba korisnika. Održava kontakt sa porodicama lica smeštenih u ustanovu, ali i sa uputnim organizacijama. Novoprimljeni korisnik upoznaje se sa korisnicima iz sobe, sprata, rasporedom prostorija, radnicima i njihovim poslovima kao i Pravilnikom o kućnom redu.

Kroz svakodnevne obilaske i kontakte prati se adaptacija na novonastale uslove života, pruža pomoć i podrška u određenim kriznim situacijama a po potrebi utiče i na korekciji ponašanja i odnosa sa drugim korisnicima., tj. poštovalju normi Pravilnika o kućnom redu. Svakodnevno se vrši obilazak korisnika po blokovima i spratovima, za novoprimljene prati adaptacija na novonastale uslove smeštaja, pruža pomoć i podrška u razrešenju nejasnoća i dilema, proverava higijena ličnih i zajedničkih prostorija, vreme serviranja i kvalitet obroka. Za sve promene u ponašanju i zdravstvenom stanju obaveštavaju se srodnici. Po prijavi korisnika ili ličnom uvidu ( kvarovi, zamena i vraćanje odeće, lična higijena, količina i zamena obroka, potreba za kontakt sa srodnicima, pogoršanje zdravstvenog stanja i drugo) vrši se intervencija kod drugih rukovodilaca službi i radnika radi razrešenja i zadovoljenja potreba korisnika. Brine se i o bezbednosti svih korisnika na smeštaju.

Od oblika socijalne zaštite, pored smeštaja u ustanovu, smeštenim korisnicima se obezbeđuju, preko uputnih organa, jednokratne novčane pomoći, pomoć u naturi i rehabilitacija. Određenom broju korisnika uputni organi su postavili staratelje i privremene staratelje za raspolaganje džeparcem, a to su najčešće socijalni radnici koji i rade sa korisnicima.

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa