ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REHABILITACIJA

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne zdravstvene zaštite i rehabilitacije starijih. Prilikom prijema korisnika vrše se sistematski pregledi i otvaraju novi zdravstveni kartoni, određuje se terapija, utvrđuje se potreba za specijalističkim pregledima, propisuje se i vrsta ishrane. U Sektoru zdravstvenih usluga stalno je zaposlen specijalista interne medicine, a jednom nedeljno korisnicima su na raspolaganju i usluge fizijatra, neurologa i oftamologa. Lekarske vizite su svakodnevne, a medicinske sestre vode stalnu brigu o sprovođenju terapije prepisane od strane lekara. Ukoliko je iskazana potreba za pregled nekog od specijalista iz ostalih grana medicine, Ustanova vrši zakazivanje i prevoz korisnika do najbližih zdravstvenih ustanova.

Moderno opremljena ambulanta, stručno i edukovano medicinsko osoblje ulivaju sigurnost korisnicima u pogledu kvaliteta pružene zdravstvene zaštite. U Ustanovi za odrasle i starije radi interna laboratorija koja vrši 32 različite laboratorijske analize. Za analize koje se ne vrše u našoj internoj laboratoriji, uzorci se prosleđuju laboratoriji Doma zdravlja Leskovac tako da naši korisnici ne moraju lično da odlaze u zdravstvene ustanove. Šestokanalni elektrokardiogram, defibrilator, koncentrator kiseonika, ultrazvučni inhalator i oksimetar spadaju u red najnovijih i modernijih medicinskih aparata na tržištu, a kojima raspolaže Ustanova. Domska apoteka snabdevena je svim potrebnim medikamentima za oralnu upotrebu, infuzionom terapijom, hirurškim setovima za obradu rana, setovima za kateterizaciju odnosno svime onim što je u skladu sa pravilnicima Fonda za zdravstvenu zaštitu Republike Srbije. U slučaju da pojedinih lekova neophodnih za medicinski tretman korisnika nema, nabavku lekova na ispisiane recepte nabavljaju naše službe.

Što se tiče rehabilitacije, program započinje pregledom fizijatra a za samo sprovođenje terapije, zaduženi su fizio i radni terapeuti. Vežbama se kroz rehabilitaciju postiže podizanje opšte fizičke kondicije u skladu sa mogućnostima svakog korisnika individualno. Ručni masažeri, TENS aparat i druga oprema neophodna za sprovođenje rehabilitacione terapije na raspolaganju su korisnicima kojima je ovaj vid medicinskog zbrinjavanja potreban. To dovodi do osposobljavanja starih osoba za nezavisan samostalni život. Najčešći korisnici rehabilitacione terapije su sa neurološkim, ortopedskim i reumatološkim oboljenjima.

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa